Connect with us

Regulamin – konkurs Facebook

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie na platformie Facebook  z dnia 29.11.2021, zwanego dalej Konkursem, jest Mrozowska Liga Szóstek (zwana dalej Organizatorem).
1.2. Konkurs trwa od 29.11.2021 do 12.12.2021.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 12 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1. Regulaminu jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Facebook Mrozowskiej Ligi Szóstek pod postem konkursowym, w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Komentarz musi zawierać odpowiedź na pytanie ww. konkursu. Spośród postów Organizator „wybierze” jeden komentarz, którego autor otrzyma nagrodę. Nagroda: Buty Halówki Adidas X Speedflow Messi.4 IN
2.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktami poprzedzającymi, mogą być dodane wyłącznie od 29.11.2021 i musi nastąpić nie później niż do 12.12.2021., godz. 23:59. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
2.4. Zgłoszenia muszą być wysłane przez profile Facebook zawierające prawdziwe imię oraz nazwisko.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
2.7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

3.1. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy.
3.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszony na stronie Facebook https://www.facebook.com/mrozowskaliga6 nie później niż 72h po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o skontaktowanie się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
3.5. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
3.6. Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2000 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. Zgodnie z regulaminem Promocji w ramach której Uczestnik otrzymał nagrodę, podatek od nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, pokrywa Uczestnik Promocji.
3.7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
3.8. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwis Facebook nie ma nic wspólnego z organizacją Konkursu, który to Konkurs organizowany jest wyłącznie przez Organizatora.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres kontakt@ml6.pl z dopiskiem „Konkurs Facebook” do dnia 12.12.2021. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
4.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem zwrotnym reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

5.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.
5.2 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w
ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora .
5.3 Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej konkursowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5.4 Uczestnicy Konkursu mają ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
5.5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
5.7 Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
5.8 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.
5.9.Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5.10 Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.11. Po zakończeniu Konkursu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego zakończenia, wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Konkursu.
6.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
6.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.
6.7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do dnia zakończenia konkursu.

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

zobacz również

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny
P