Connect with us

Regulamin Mrozowskiej Ligi Szóstek – Sezon Jesień 2023

Organizatorem Mrozowskiej Ligi Szóstek – Sezon Jesień 2023 jest Klub Sportowy Watra Mrozy.
Wszelkie sprawy, których nie reguluje regulamin rozstrzyga i interpretuje Organizator.
Warunkiem przystąpienia do turnieju jest: (dwie możliwości, jedna do wyboru)
– wypełnienie formularza za pośrednictwem strony internetowej lub zgłoszenie telefoniczne nr tel. 509 049 690
– zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem Regulaminu rozgrywek.

1. Organizacja rozgrywek
1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej.

2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest upowszechnianie sportu i rekreacji.
3. Zawodnik niepełnoletni (od 15 do 18 lat) zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi zgody rodziców na udział w rozgrywkach (zgoda pisemna), do pobrania ze strony Organizatora.
4. Kapitan drużyny zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.
5. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach powinna występowania w jednakowych strojach. Drużyny, które nie posiadają takich strojów otrzymają na czas meczu „znaczniki”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników dla celów podsumowania turnieju.
7. Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady.
8. W trakcie meczów zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy.
9. Zawodnicy muszą występować w odpowiednim obuwiu do gry: turfy, korki tzw. lanki. Zabroniona jest gra w obuwiu z wkręcanymi korkami.
10. Drużyna, w kadrze meczowej i na boisku może mieć zgłoszoną dowolną ilość zawodników zrzeszonych, grających co najwyżej w 4 lidze rozgrywek PZPN.
11. Ilość zawodników zgłoszonych, nie może przekroczyć 24 zawodników.
12. Organizator ma prawo wykluczeniu drużyny z rozgrywek z powodu dwukrotnego niestawienia się na mecz w sezonie.
13. Drużyna która została wycofana z rozgrywek nie przysługuje zwrot opłaty wpisowego.
14. Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej listy uczestników drużyny na obowiązującym formularzu, w terminie wyznaczonym przez Organizatora. W przypadku niespełnienia powyższego warunku lub przekroczenia terminu Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek.
15. Kapitan zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.
16. W ciągu 24 godzin od ostatniego meczu, drużyna ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń w kwestii odbytego spotkania, zgłoszenie powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres ligamrozy@gmail.com.
17. Zawodnik, który został zgłoszony w danej drużynie, nie może zostać wykreślony z listy zawodników danego klubu i zgłoszony do innej drużyny wystepującej w Mrozowskiej Lidze Szóstek, wyjątkiem jest gdy Organizator ogłosi „okienko transferowe”.
18. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn muszą zgłosić się do organizatora i wypełnić protokół meczowy.
19. Gdy drużyna nie stawiła się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania sędzia odlicza 10 minut i w przypadku dalszej nieobecności oznajmia koniec spotkania.
20. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu.
21. Limit zawodników zrzeszonych w meczu w jednej drużynie wynosi – 3 zawodników. Za zawodnika zrzeszonego uważa się zawodnika, który jest zgłoszony w PZPN i bierze czynny udział w rozgrywkach tj. jest zgłoszony do rozgrywek w sezonie 2023/2024 klubu zrzesznego.
22. W przypadku rozegrania meczu przez zawodnika niezgłoszonego do rogrywek, przyznawany jest przeciwnikowi walkower.
23. Zespół w składzie może mieć zgłoszoną dowolną ilość zawodników zrzeszonych, z zastrzeżeniem, że na placu gry, w tym samamy czasie może przebywać trzech takich zawodników, grających w lidze klasy okręgowej lub wyżej (co najwyżej 4 liga PZPN). W sytuacji gdy na boisko będzie ich więcej niż ww. minimalna liczba, sędzia odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.
24. Przed meczem kapitanowie drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i ewentualnie go uzupełnić poprzez wpisanie numerów zawodników biorących udział w danym spotkaniu;
25. Zawodnicy niższych lig zrzeszonych (poniżej rozgrywek klasy okegowej), jak również zawodnicy niezrzeszeni grają bez orgraniczzeń.

2. System rozgrywek i zasady
1. Mecze rozgrywane są w ustalonych terminach przez Organizatora.
2. Czas meczu: 2×25 min.
3. Rozgrywki prowadzone są w systemie:
– jednorundowym, 1 mecz – każdy z każdym w danej lidze (bez rewanżów).
4. Zespoły występują w składach sześcioosobowych (pięciu zawodników w „polu” i bramkarz).
5. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
– wymiarów boiska i bramek
– nie obowiązuje przepis o spalonym
– rzut od bramki przez bramkarza wykonuje się z ziemi z pola bramkowego
– bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub nogą
– przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 5 kroków tj. około 5 metrów
– podczas rozgrywek nie dopuszcza się wślizgów, które są zabronione. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym:
– dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej ( minimum 3 metrów ) w przypadku blokowania strzału na bramkę lub ratowanie piłki wychodzącej na poza pole gry. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny bezpośredni.
– wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (poza nakładką, rzut z autu, niesportowym zachowaniem)
– rzut karny wykonywany jest ze środkowej części linii pola karnego.
– rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na linii boiska lub za nią
6. Zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych drużynach.
7. Punkty: – zwycięstwo: 3 punkty, – remis: 1 pkt., – przegrana: 0 pkt.,
7.1 O kolejności w tabeli decyduje:
– ilość zdobytych punktów
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela”  uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków)
– bilans bramek – różnica strzelonych a straconych
– większa ilość strzelonych bramek;
– mniejsza ilość straconych bramek;
– losowanie.
8. Drużyny uprawnione są do zmian:
– w czasie trwania meczu można dokonywać dowolną ilość zmian (systemem hokejowym) w wyznaczonej strefie, bez konieczności stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik wymieniony może ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie;
Za ściągnięcie koszulki (np. po strzelonym golu) sędzia zawodów nie pokazuje żółtej kartki, za wyjątkiem sytuacji, gdy ściągnięcie koszulki ma służyć prezentowaniu obraźliwych lub prowokacyjnych treści.
9. Rzut karny wykonywany jest z środkowej części linni pola karnego.

4. Sprawy dyscyplinarne
1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani.

2. Za zachowania wybitnie nie sportowe Organizator może wyznaczyć kary włącznie z usunięciem zawodnika z turnieju.
3. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
4. Jeśli w wyniku kar indywidualnych na boisku pozostanie mniej niż trzech zawodników jednej drużyny, to sędzia kończy mecz, a drużyna zostaje ukarana walkowerem.
5. W przypadku walkowera uznany zostaje wynik 5:0 oraz -1 punkt lub wynik z boiska, z momentu zakończenia zawodów, o ile będzie bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej.
6. Ustala się następujące kary:
– w trakcie spotkania – kartki:
żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
druga żółta kartka = czerwona – 2 minuty kary, zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana, a na boisko może wejść inny zawodnik. Jeżeli sędzia pokaże dwie żółte kartki w trakcie jednego „zajścia”, wtedy traktowane jest tak samo, jak kartka czerwona i zespół grać musi w osłabieniu przez 5 minut.
kara za złą zmianę1 minuta (po stracie bramki zawodnik wraca do gry).
czerwona kartka (bezpośrednia) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
– gdy kartkę otrzyma bramkarz – schodzi z boiska i odbywa karę. W przypadku czerwonej kartki (drugiej żółtej lub bezpośredniej czerwonej) bramkarz zostaje wykluczy z gry i musi opuścić boisko
– w przypadku, gdy zespół ukarany karą dwóch minut nie ma rezerwowych, to po stracie bramki nadal do końca kary musi grać w osłabieniu;
– w przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry;
7. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeśli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo nałożyć na drużynę karę nawet w postaci wykluczenia z rozgrywek.
8. Kibice i zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu na którym są rozgrywane mecze.
9. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:
b) wybitnie niesportowego zachowania zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie i po meczu;
c) notorycznego łamania postanowień regulaminu Mrozowskiej Ligi Szóstek.
10. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Kary ligowe – kartki:
a) po otrzymaniu 3. żółtej kartki – dyskwalifikacja na najbliższy mecz;
b) po otrzymaniu 5. żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz;
c) po otrzymaniu każdej kolejnej żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz;
d) czerwona kartka – dyskwalifikacja na najbliższy mecz;

e) zawodnik który otrzyma dwie żółte kartki w jednym meczu – dyskwalifikacja na najbliższy mecz.
12. Za uderzenie zawodnika którejkolwiek z drużyn, lub jakiejkolwiek osoby na terenie i podczas rozgrywek – wykluczenie z Ligi.
13. Od kar wymienionych w/w przysługuje odwołanie do Organizatora.
14. Organizator rezerwuje sobie prawo do zawieszenia (odroczenia), zmniejszenia, zwiększenia kary lub jej części, jeśli uzna to za zasadne.
15. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z rozgrywek zostaje ona przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli, a wyniki wszystkich spotkań z jej udziałem zostaną anulowane, podobnie jak statystyki indywidualne (gole, asysty, gracz meczu) zawodników z tych meczów. Żółte i czerwone kartki zostaną utrzymane.

5. Pozostałe postanowienia
1. W kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie regulaminu bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Mecze rozgrywane będą na: Kopleks Orlik Mrozy ul. Licealna, 05-320 Mrozy.
4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:
– weryfikacji wyniku meczu,
– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału zawodnika w rozgrywkach piłkarskich oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Zaleca się uczestnikom rozgrywek, zawarcia ubezpieczenia od NNW.
6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
8. Dopuszcza się możliwość zmiany w regulaminie, w trakcie trwania sezonu, celem jego udoskonalenia, o czym każda z drużyn zostanie powiadomiona.

6. Klauzula informacji RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) dalej „RODO” informujemy:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Mrozowska Liga Szóstek.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: ligamrozy@gmail.com.
3. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celami organizacji, w tym promocji imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji imprezy.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nazwy drużyny i nr telefonu będą wykorzystywane tylko w celach informacyjnych i promocyjnych imprezę.
5. Podanie danych objętych regulaminami oświadczeniami (w tym formularz zgłoszeniowy) jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania swoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

zobacz również

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny
P