Connect with us

Regulamin Arch-Instal Wilkowyje Cup 2022

Organizatorem Arch-Instal Wilkowyje Cup 2022 jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach & Mrozowska Liga Szóstek.
Wszelkie sprawy, których nie reguluje regulamin rozstrzyga i interpretuje Organizator.

Warunkiem przystąpienia do turnieju jest: (dwie możliwości, jedna do wyboru)
– wypełnienie formularza za pośrednictwem strony internetowej: https://ml6.pl/wilkowyje/
– zgłoszenie telefoniczne nr tel. 509 049 690
– zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem Regulaminu rozgrywek.
– wpłacenie wpisowego w określonym terminie – przelew lub gotówka.

ROZDZIAŁ I
Organizacja rozgrywek

§ 1.
1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej.
2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest upowszechnianie sportu i rekreacji.
3. Zawodnik niepełnoletni (od 15 do 18 lat) zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi zgody rodziców na udział w rozgrywkach (zgoda pisemna), do pobrania ze strony Organizatora.
4. Kapitan drużyny zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.
5. Każda drużyna zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego za udział w rozgrywkach w wymaganym terminie.
6. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednakowych strojach. Drużyny, które nie posiadają takich strojów otrzymają na czas meczu „znaczniki”.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników dla celów podsumowania turnieju.

§2.
1. Mecze rozgrywane są w ustalonych terminach przez Organizatora.
2. Terminarz będzie dostępny na stronie internetowe www.ml6.pl
3. Rozgrywki Arch-Instal Wilkowyje Cup 2022 prowadzone są w systemie:
– system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany po złożeniu zgłoszeń.

§3.
1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych (pięciu zawodników w „polu” i bramkarz).
2. Minimalna liczba zawodników uprawniona do rozegrania meczu to 4.
3. W trakcie meczów zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy.
4. Zawodnicy muszą występować w obuwiu do gry na sztucznej nawierzchni (trampki, adidasy, korki tzw. lanki). Zabroniona jest gra w obuwiu z wkręcanymi korkami.

5. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad będą niedopuszczani lub wykluczani z udziału w „spotkaniu”.
6. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
– wymiarów boiska i bramek
– dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania – zmiany tylko w wyznaczonej strefie boiska. Zmiany nie wymagają przerwy w grze.
– nie obowiązuje przepis o spalonym
– rzut od bramki przez bramkarza wykonuje się z ziemi z pola bramkowego
– bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub nogą
– przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 5 kroków tj. około 5 metrów
– podczas rozgrywek nie dopuszcza się wślizgów, które są zabronione. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym
– dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej ( minimum 3 metrów ) w przypadku blokowania strzału na bramkę lub ratowanie piłki wychodzącej na poza pole gry. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny bezpośredni.
– wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie ( poza nakładką, rzut z autu, niesportowym zachowaniem) 
– rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów
– rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na linii boiska lub za nią
7. Zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych drużynach.

ROZDZIAŁ II
Zasady rozgrywek

§1
1. Punkty:
– zwycięstwo: 3 punkty,
– wygrana walkowerem: 3 pkt.,
– remis: 1 pkt.,
– przegrana: 0 pkt.,
3. O kolejności w tabeli decyduje:
– ilość zdobytych punktów
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela”  uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków)
– bilans bramek – różnica strzelonych a straconych
– większa ilość strzelonych bramek
– mniejsza ilość straconych bramek
4. Organizator prowadzić będzie nw. klasyfikacje:
– króla strzelców
– najlepszy bramkarz
– odkrycie turnieju – nagroda socca.pl
5. Drużyny uprawnione są do zmian:
– w czasie trwania meczu można dokonywać dowolną ilość zmian (systemem hokejowym) bez konieczności stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik wymieniony może ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie;
– zmian dokonuje się w określonej strefie wyznaczonej
8. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców.
9. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony najpóźniej do 12 sierpnia 2022 r.

ROZDZIAŁ III
Sprawy dyscyplinarne

§1.
1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani.
2. Za zachowania wybitnie nie sportowe Organizator może wyznaczyć kary włącznie z usunięciem zawodnika z turnieju.
3. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
4. Ustala się następujące kary:
– w trakcie spotkania – kartki:
żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 1 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 3 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 3 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
5. Za uderzenie zawodnika którejkolwiek z drużyn, lub jakiejkolwiek osoby na terenie i podczas rozgrywek – wykluczenie

ROZDZIAŁ IV
Pozostałe postanowienia

§1.
1. W kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie regulaminu bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Mecze rozgrywane będą na: Orlik Jeruzal, 05-317 Jeruzal

§2.
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:
– weryfikacji wyniku meczu,
– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału zawodnika w rozgrywkach piłkarskich oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Zaleca się uczestnikom rozgrywek, zawarcia ubezpieczenia od NNW.
3. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
5. Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymają nagrody, puchary oraz wyróżnienia indywidulne.

§3.
Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady.

ROZDZIAŁ V
Klauzula informacji RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) dalej „RODO” informujemy:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: ligamrozy@gmail.com
3. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celami organizacji, w tym promocji imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji imprezy.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nazwy drużyny będą wykorzystywane tylko w celach informacyjnych i promocyjnych imprezę.
5. Podanie danych objętych regulaminami oświadczeniami (w tym formularz zgłoszeniowy) jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania swoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

zobacz również

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny
P